Правила за идентификация и регистрация

Потребителят се задължава:

 1. Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 2. Да плати цената на заявената от него стока;
 3. Да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
 4. Да получи стоката;
 5. Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
 6. Да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;
 7. Да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил, чрез натискане на виртуалния бутон изход (с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата);
 8. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й;
 9. Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на уебсайта за електронна търговия Globalmarket.bg и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;
 10. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 11. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 12. Да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
 13. Да не се намесва в правилното действие на системата, включително (но не само) да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
 14. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 15. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
 16. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране нa потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.

Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и / или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: